title-decor-line

תקנון האתר

title-decor-line

תנאים כלליים ביחס לשימוש באתר

1. תנאי השימוש באתר ה.א. שיטות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.

הגלישה באתר ו/או הרשמה לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מלאה לתנאים אלה.

ה.א. שיטות  רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת ותנאי השימוש, כפי שיעודכנו באתר מעת לעת על ידי ה.א. שיטות , יחולו ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

תנאי השימוש חלים גם על השימוש באפליקציות השונות של ה.א. שיטות , אשר להן קישור באתר זה והתכנים הכלולים בהן, באמצעות כל מכשיר המקושר לאינטרנט ביניים: טלפונים סלולרים, מחשבי כף יד  וכיו"ב.

בתנאי שימוש אלה, 'תכנים' משמע תוכן מכל מין וסוג הכלול באתר, לרבות, תוכן (כתוב, חזותי או קולי), תוכנה (לרבות יישומים, מאגרי נתונים וממשקים), או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

על תנאים אלה ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

ה.א. שיטות  מנהלת את האתר בתחומי מדינת ישראל. ואינה אחראית להתאמת התכנים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. כל שימוש באתר מחוץ לגבולות ישראל, יהיה באחריות המשתמש בלבד. 

משתמש באתר אינו רשאי להשתמש בתכנים או בתמונות באופן שיהווה עבירה לפי כל דין.

אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי חלקים אלו ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

אם ויתר צד על זכות הניתנת לו על פי תנאי השימוש, בין מפורשות ובין אם לא, במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

תנאי השימוש באתר מהווים הסכם שלם ומלא בין המשתמש וחברה: ה.א. שיטות  בהקשר עם השימוש באתר,

ומחליפים כל תנאי שימוש קודמים שהוסכמו בין המשתמש וה.א. שיטות .

2. הגבלת אחריות כללי המידע והעצות המפורסמים באתר, לרבות אך לא רק, במסגרת הסרטים, האינדיקציות ודרכי הטיפול מיועדים לספק למשתמש הבנה בסיסית בלבד ברפואת ומבנה הפה, בחומרים ובכלי העבודה המשמשים את רופאי השיניים ובמוצרים המשווקים על ידי ה.א. שיטות , ואינו מהווה תחליף לבדיקה רפואית פרטנית על ידי רופא שיניים מוסמך, אבחנה רפואית או ייעוץ רפואי כלשהו.

אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים רפואיים. אין לראות באתר ייעוץ רפואי או מקצועי.

ה.א. שיטות אינה מעודדת או ממליצה על קבלת טיפולי שיניים מרופאי שיניים מסוימים, או בכלל. 

לה.א. שיטות יש שיתופי פעולה עסקיים עם רופאי שיניים, העושים שימוש במוצריה החברה במסגרת עבודתם, למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות התכנים המופיעים באתר, האתר אינו ערב למהימנות התכנים, עדכניותם מול השינויים בתחום רפואת השיניים או שינויים שיבוצעו על ידי יצרני המוצרים בתכנים שהועברו על ידם לה.א. שיטות, ואינו אחראי לתוצאות השימוש בתכנים ו/או לנזקים או תוצאות, אשר עלולים לנבוע מהשימוש בהם. 
השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו הינו באחריותו של המשתמש בלבד.
אין במידע המסופק באתר משום הבטחה כלשהי ביחס לתוצאות הטיפולים באמצעות מוצרי ה.א. שיטות  לאופן ולתקופת ההחלמה מהם. 
מובהר כי הליך ההחלמה הינו אינדיבידואלי ומשתנה מאדם לאדם בהתאם לפיזיולוגיה של כל אדם.
כמו כן תפקוד חומרי השימור, הטיפול השתלים והתאמתםו למתווה פיו של כל מטופל תלוי במומחיות של רופא השיניים המטפל. לפיכך, כל הנתונים המופיעים באתר ביחס לאופן ותקופת ההחלמה, לאחר שימוש במוצרי ה.א. שיטות , הינם הערכה משוערת בלבד, בהתאם לממוצע שנדגם על ידי ה.א. שיטות , ובשום מקרה אין לראות בנתונים אלו משום הבטחה לתוצאות דומות בכל אדם אחר.

הגבלת אחריות ביחס לשימוש באתר על ידי אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים
המנועים: חיפוש, לפרטים ורכישה אינם מאפשרים למשתמש לבצע הזמנות או רכישות מוצרים דרך האתר, אלא נועדו להקל על בעל המקצוע בבחירת המוצרים הרצויים ויצירת קשר עם ה.א. שיטות וזאת לצורך קבלת הצעת מחיר וביצוע ההזמנה. מובהר במפורש כי אין באתר אפשרות לביצוע עסקה, ובכלל זה עסקת מכר מרחוק, שיווק מרחוק, או מכירה מיוחדת, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, ועל כן אין ה.א. שיטות מחויבת לדאוג ללקוחותיה להיצע זמין של מוצרים בכל רגע נתון.

3. תכנים מקצועיים  - באתר ניתן למצוא תכנים בנושאים מקצועיים, לרבות מאמרים ומחקרים, מדריכים, ספרות מקצועית, אידיקציות, טיפים, Case Studies ועוד.
על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. ה.א. שיטות אינה יוצרת, בודקת או מוודאת את התכנים הללו או אמינותם ועל כן ה.א. שיטות  אינה ערבה למהימנות המידע, עדכניותו ביחס לשינויים בתחום רפואת השיניים, או דיוקו, ואינה אחראית לתוצאות השימוש בו ו/או לנזקים או תוצאות, אשר עלולים לנבוע מהשימוש בו. השימוש בתכנים אלו הינו באחריותו של המשתמש בלבד.

4. תקינות האתר והקישורים המופיעים בו הקישורים, ההפניות ואפליקציית 'ה.א. שיטות המופיעים באתר, הינם לנוחיות המשתמש בלבד והשימוש בהם הינו באחריות המשתמש בלבד.
ה.א. שיטות איננה מתחייבת, כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או כי אפליקציית ה.א. שיטות  תפעל באופן תקין ושוטף וה.א. שיטות  לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שיגרמו כתוצאה משימוש או הסתמכות על הקישורים, אפליקציית ה.א. שיטות ה.א. שיטות  אינה מתחייבת כי האתר יפעל באופן רציף וללא ליקויים, תקלות וכשלים ונקי מווירוסים, תולעים וכיוב', ובאחריות המשתמש להתקין אמצעי מיגון מתאימים לפני תחילת השימוש באתר.

5. שירותים הטעונים רישום בעת ההרשמה לשירות הזמין באתר יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגורים, כתובת דואר אלקטרוני פעילה וכיוב'. על המשתמש להקפיד למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, והמשתמש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר.
הנתונים שימסרו בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות ה.א. שיטות . יש לציין כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא רישום כאמור לא יהיה באפשרותה של ה.א. שיטות  להעניק את השירות הרלוונטי.רישום המשתמש לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים דרך האתר, ישמשו כאישור המשתמש להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם ה.א. שיטות  וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. תהיה באפשרות המשתמש להודיע לה.א. שיטות , בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אליו, על סירובו להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא יעשה כן, ימשיך לקבל דברי פרסומת כאמור. 

אין עליך חובה חוקית למסור את המידע הנ"ל, אולם מסירת המידע נחוצה כדי שנוכל לספק לך את שירותי האתר.
אין ערובה לכך ששירותיי האתר יהיו זמינים בכל עת, ה.א. שיטות רשאית לשנות את היקף השירותים ומועדיהם או לסיים את השירותים בכל עת ללא התראה מוקדמת.
המידע שלך יישמר במאגר מידע רשום המנוהל ומוחזק על-ידי ה.א. שיטות . הנתונים ישמרו לצורך ניהול ותיעוד מתן השירותים ולצורך תיווך פניות מטופלים המבקשים לפנות לרופאי שיניים, ניהול ותיעוד פניות רופאים לקבלת מידע מה.א. שיטות  וכן לצורך דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות, ניהול שיווק וגיוס לקוחות.
בנוסף, ייתכן והמידע שתמסור באתר, לרבות היסטוריית השימוש שלך באתר, יהיה חשוף בפני נותני שירותים של ה.א. שיטות , המעניקים לה שירותי ניהול לאתר ו/או שירותי דיוור ישיר. 
אם ברצונך להוסיף, לתקן או למחוק את פרטיך ממאגר הדיוור הישיר, אתה מתבקש לפנות אל מוקד השירות בטלפון 03-6138777. 
עם הירשמותך לאתר הנך מביע בזאת את הסכמתך לה.א. שיטות  ו/או למי מטעמה: לשמור את המידע שתמסור באתר במאגר המידע המנוהל ומוחזק על ידי ה.א. שיטות .
לחשוף את פרטיך האישיים והמידע אשר תמסור באתר לנותני שירותים מטעמה, לשם קבלת שירותי ניהול אתר ו/או שירותי דיוור ישיר ולמטרה זו בלבד.
לשלוח מידע, לרבות מידע שיווקי, בדיוור ישיר.
לאסוף מידע לצורך ניתוחים סטטיסטיים ביחס לאופן השימוש באתר.
כי כל דיווח מטעמי אודות תופעת לוואי ביחס למוצרי ה.א. שיטות  יתועד במאגר מידע של ה.א. שיטות .

6. cookies - במסגרת השימוש באתר, ה.א. שיטות אוספת סוגי מידע שונים.  אודות כתובת ה IP שלך ומאפייני המכשיר ממנו הנך גולש - סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש במכשירך וכיו"ב.
ה.א. שיטות גם אוספת מידע לגבי אופן השימוש שהנך עושה באתר – מנין הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו"ב.ככל שהנך עושה שימוש בשירותים שונים דרך האתר, ה.א. שיטות עשוי לאסוף ולתעד מידע נוסף במסגרת השרות בו מדובר ובהתאם לתנאיו. קבלת מידע בנוגע לצרכים שלך  ופעולות אחרות המבוצעות במסגרת השירותים המוצעים באתר כאמור מתועדות גם הן.המידע נחוץ על מנת לאפשר לך להנות באופן נוח וידידותי מהשירותים המוצעים באמצעות האתר, ככל שהצטרפת אליהם, בהתאם להעדפות בהן בחרת. בעזרת המידע ה.א. שיטות מנתחת את התנועה והתנהגות הגולשים באתר, ובהתאם לומדת להבין טוב יותר את הנושאים המעניינים אותם. הבנה זו מסייעת לחברה לשפר את השירות הניתן באמצעות האתר ואת שירותי ה.א. שיטות בכלל.  אך נחוץ גם לצרכי פיתוח האתר, בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו, כגון לצורך איתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את האתר. אמצעים אלו מסייעים כמובן גם להגן על פרטיותך בעת השימוש באתר.המידע עשוי לשמש את ה.א. שיטות גם לניהול מהלכי שווק ופרסום באתר וברחבי הרשת המותאמים להעדפותיך, ובכלל זה על מנת להציע לך מידע, מוצרים ושירותים של ה.א. שיטות אשר עשויים להיות רלבנטים לך באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים.בהמשך, המידע עשוי לשמש לקיום צורך או דרישה חוקית או הוראת דין בארץ או מחוצה לה החלה על ה.א. שיטות.ה.א. שיטות רשאית להעזר בשרותים ובכלים של צדדים שלישיים לאיסוף וניתוח מידע אנונימי סטטיסטי ומצרפי, ולהעביר ולשתף עם צדדים שלישיים מידע כזה בהתאם לשיקול דעתה  של חברה, למטרות המפורטות במדיניות זו ובכפוף לה. באתר נעשה שימוש ב- cookies. קובצי cookies, tags, pixels ודומיהן הינן טכנולוגיות הנשלחות למכשיר ממנו הנך גולש לאתר ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי. טכנולוגיות אלו יכונו להלן ביחד "cookies".ה- cookies בהם ה.א. שיטות עושה שימוש מסייעים לחברה:

• לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהנך עושה באתר

• לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש באתר

• לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו

ה.א. שיטות נעזר באתר בכלים של צדדים שלישיים, כגון מוצריGoogle  ו- Facebook,  לניתוח השימוש באתר ולצרכי פרסום מותאם.נעשה שימוש ב Google Analytics ,Google Firebase וכן ב- Google Tag    Manger   לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועה והפעילות באתר. כלים אלו משמשים את ה.א. שיטות גם לצרכי פרסום ו- remarketing  באתר וברחבי הרשת (בעזרת AdWords ) אשר עשוי להיות מותאם להעדפותיך על בסיס מאפייני פעילותך באתר. ה.א. שיטות עושה שימוש גם בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google  וכן בדיווח על דמוגרפיה ותחומי עניין ב-Analytics. כמו כן נעשה שימוש ב- Facebook Pixel לצורך פרסום מותאם ברשתות המדיה.בהפעלת כלים אלו באתר, החברות המספקות את הכלים (Google  ו- Facebook) עושות שימוש ב- cookies שלהן לזיהוי מכשירך ולאיסוף מידע כגון כתובת ה IP שלך, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנך גולש ומאפייניו, פעילותך באתר והעמודים בהם צפית ועוד. ה- cookies עשויים לאפשר להן לזהות את מכשירך אף לאחר היציאה מאתר ה.א. שיטות. המידע הנאסף על ידן עשוי להשמר במאגרי המידע של החברות מחוץ לישראל.ככל שתבקש ללמוד אודות השימוש שחברות אלו עושות ב cookies שלהן ובמידע הנאסף באמצעותם, תוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהן.לנוחיותך, מצורפים הקישורים הבאים:   https://www.facebook.com/policies/cookies    https://policies.google.com/technologies?hl=en
בקישורים אלו תוכל למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לך לניהול השימוש ב cookies שלהן, ובכלל זה לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעות האתרים הבאים:http://www.aboutads.info/choices/  http://www.youronlinechoices.eu/
כמו כן תוכל לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.
באפשרותך לשנות את העדפות ה- cookies שלך.תוכל לחסום או להגביל cookies  בדפדפן בו הנך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. נא שים לב, כי חסימה או הגבלה של cookies עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה בו. ה.א. שיטות מציע אפשרויות להגבלת השימוש ב cookies בשרותי ה.א. שיטותאות הישירה המוצעים דרך האתר ובאפליקציית ניהול החשבון על ידי שינוי הגדרות המשתמש בעמוד ה.א. שיטותאות הישירה ובהגדרות האפליקציה, בהתאם. Google  ו- Facebook מציעות בקישורים המפורטים לעיל אפשרויות לשינוי העדפות ה cookies בכלים המופעלים על ידן.אתרים ויוזמות שונות ברחבי האינטרנט מציעים גם הם מידע וכלים שונים לניהול ושליטה על cookies, כגון:http://www.aboutads.info/choices/   http://www.youronlinechoices.eu/

7. זכויות יוצרים התכנים הכלולים באתר זה, לרבות תנאי שימוש אלה, עיצוב ותצוגת האתר, הגרפיקה והתכנים הכלולים בו הינם קניינה הרוחני של ה.א. שיטות . המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, לשנות, ליצור נגזרות תוך שימוש בתכנים, להרשות שימוש, להפיץ, למכור, להציג בפומבי, לפרסם או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את התכנים ללא אישורה מראש ובכתב של ה.א. שיטות , לפי שיקול דעתה הבלעדי.